Popis domu

Dne 21.2.2019 proběhlo kolaudační řízení za účasti všech dotčených orgánů. Na jednotlivých objektech byly zjištěny drobné vady a nedodělky, na jejichž odstranění dostala stavební firma 30 dní. Jakmile budou všechny vady a nedodělky odstraněny, vypíše stavební úřad kolaudační souhlasy na všechny domy i jednotlivé byty. Předpokládáme, že v první polovině dubna začneme uzavírat kupní smlouvy. K jejich podpisu budou klienti vyzváni svým prodejcem v dostatečném předstihu.

Bytový dům je řešen jako čtyřpodlažní, členěný na sedm nadzemních sekcí A-G. Jednotlivé sekce mají plochou střechu. Krajní sekce (A a G) jsou tvarově a rozměrově odlišné, střední sekce jsou tvarově takřka shodné (sekce B+C+D+E+F) – drobně se liší v řešení vstupních a ustoupených pater. Na jižní fasádě jsou ve 2. – 4.NP uskakované lodžie / balkony / terasy. Vstup do jednotlivých sekcí je mezi sousedícími sekcemi ze společného chodníku.
Garážový prostor v 1. podzemním podlaží je přirozeně větraný otvory do severní fasády. V podzemní části objektu je umístěno 88 parkovacích/ garážových stání a technické zázemí domu. Vjezd do podzemního parkování je v sekci G a výjezd v sekci A. 
Část pozemku jižně od bytového domu je rozdělena oplocením a přičleněna k jednotlivým bytům v 1.NP jako soukromé zahrady. Část pozemku severně od bytového domu je oplocena a tvoří společnou zeleň bytového domu.

Svislé konstrukce jsou zděny z keramických tvarovek HELUZ tloušťky 300 mm. Prostorové ztužení konstrukce je zajištěno pomocí na sebe kolmých železobetonových monolitických stěn kolem schodišťového jádra.

Vnitřní nosné stěny jsou navrhnuty z keramických tvarovek HELUZ. Střešní a terasové atiky (4.NP) jsou řešeny jako železobetonové monolitické stěny.

Okna budou plastová s trojsklem a třemi těsněními. Vnější barva bude bílá a vnitřní barva antracit.

Každá sekce má samostatný výtah z úrovně garáží 1.PP do 4.NP. 

Každý byt bude mít kalorimetr na měření spotřeby tepla.

Teplá voda bude ohřívaná samostatným eletrickým bojlerem, který bude umístěn v každé bytové jednotce / nízký tarif/.

Vstupní dveře do domu budou na čip, ovládání garážových vrat bude dálkové, ostatní klíče bude možno sjednotit na jeden klíč, včetně klíče od bytu.

Každá sekce bude mít vlastní anténu. Připojení internetu a dalších televizních programů je možné i přes firmu ELDATA, která sídlí v lokalitě.

Přízemní byty budou tepelně odizolovány (podlaha bytu) na stropě garáží.

Energetická náročnost budovy : Energetický štítek " B " - třída velmi úsporná.

V bezprostředním okolí bytového domu budou tři dětská hřiště, která budou od sebe odlišena, dle věku dětí, dvě multifunkční sportovní hřiště a menší komerční zóně bude restaurace, pekárna, soukromá MŠ, veřejné WC pro obyvatele atd.